Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
BDNA BIENDONG NAVIGATOR 112s 113n 21/05/2022 10:33:06 SA 21/05/2022 10:33:18 SA 21/05/2022 10:33:20 SA 22/05/2022 10:33:25 SA
EXPT EXPT 0017W 0017W 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD