Danh mục dịch vụ đặc biệt

Mã dịch vụ
Tên dịch vụ
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container
KIEM KIEM HOA CONT
BOBO SUA CHUA, BAO DUONG CONTAINER
VIET DON VE SINH BAI
CAD CAM DIEN CONT LANH
RNS RUA NUOC 1
NPAN SUA CHUA CONTAINER
PDH PHI DONG HANG Đóng hàng
PHA VE SINH CONTAINER
HAN HANVO
PAN SON SUA
NGA1 SƠN CONTAINER
SCH SOI CHI
THAO DONBAI
HM HÚT MÙI, KHỬ MÙI
NGA HAN CONT
VSM QUETMANGTT
HTC HUN TRÙNG CONTAINER
BSV TIP FROM CUSTOMER.
DCCL DỊCH CHUYỂN CONTAINERL LẠNH
LBXT LƯU BÃI CONTAINER SOC HẠ CHỜ XUẤT TÀU
CXCH Cân Container dùng xe chủ hàng vận chuyển
CHXT Cân Container hạ bãi chờ xuất tàu
SDD CẮM ĐIỆN CONTAINER LẠNH
LBCU LƯU BÃI CONTAINER
LBU2 LƯU BÃI CONT NGOẠI TỪ NGÀY 21
LBXN LƯU BÃI CONT SOC HẠ CHỜ XUẤT TÀU NGOẠI
LNHX LƯU BÃI CONT SOC NGUY HIỂM XUẤT TÀU NGOẠI
KVS KHONG VE SINH
LBNH LƯU BÃI CONT NGUY HIỂM SOC HẠ CHỜ XT
CTK Cân container tính khoán
CXCC Cân Container dùng xe cảng vận chuyển
CB15 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 150%
BTC CƯỚC BUỘC THÁO CHẰNG CONTAINER
BT BÓC TEM HÀNG NGUY HIỂM
CDV Cân dịch vụ
CDH Cân Container vỏ trước khi đóng hàng và Cân container hàng sau khi đóng hàng xong
CC Vệ sinh hóa chất
GDC GIÁM ĐỊNH CONTAINER
DRUT ĐÓNG RÚT HÀNG CONT - CONT Sang cont
DH1P ĐÓNG HÀNG 1 PHẦN
DH1O ĐÓNG HÀNG 1 PHẦN CONT - XE CH
DH ĐÓNG HÀNG Đóng hàng
DRL ĐÓNG RÚT HÀNG LẠNH CONT - CONT Sang cont
DRB ĐÓNG RÚT HÀNG BAO CONT - CONT Sang cont
DHB ĐÓNG HÀNG BAO Đóng hàng
ND NHỔ ĐINH
RH1P PHÍ RÚT HÀNG 1 PHẦN
RH1C RÚT HÀNG 1 PHẦN CONT-CONT
RH RÚT HÀNG Rút hàng
SCB2 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 20%
SCB1 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 100%
RHB RÚT HÀNG BAO Rút hàng
PTR2 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 20%
PTR1 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 100%
PTQT PHỤ THU NÂNG HẠ CONT HÀNG TRÊN 40T
RB15 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 150%
PTT PHỤ THU NÂNG HẠ VỎ NGUY HIỂM
PTR5 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 50%
WF Vệ sinh container Flatrack
WD VỆ SINH HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT (DẦU LOANG QUÁ 1/2 DIỆN TÍCH SÀN)
VSRN VỆ SINH RỬA NƯỚC ÁP LỰC
WW Vệ sinh rửa nước
WP VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT)
SCCN Soi chiếu cotnainer XECH - XECH
SCB5 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 50%
VSHC SỬ DỤNG HÓA CHẤT TẨY RỬA SÀN NGẤM DẦU
VSCN TẨY KEO, NHỔ ĐINH, CẮT DÂY, CHÍT KEO, DỌN RÁC
VS VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT, RỬA NƯỚC)
PTQK PHỤ THU CONT QUÁ KHỔ
PR1P PHỤ THU TĂNG 50% RÚT 1 PHẦN
PR15 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 150%
PDRL PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT LẠNH
PRB5 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 50%
PRB2 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 20%
PRB1 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 100%
PD15 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 150%
PB15 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 150%
PDB5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 50%
PDB2 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 20%
PDB1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 100%
PTD2 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 20%
PTD1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 100%
PTCL PHỤ THU CONT NÂNG HẠ CONT LẠNH
PTNH PHỤ THU NÂNG HẠ HÀNG NGUY HIỂM
PTD5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 50%
PSC2 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 20%
PSC1 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 100%
PS15 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 150%
PSCC Phí sửa chữa container
XTAU Xuất tàu
NTAU Nhập tàu
CTAU Chuyển tàu
LBO LƯU BÃI Ô TÔ
GDL GIÁM ĐỊNH CONT LẠNH
LURO Lưu rỗng
PT PHỤ THU
GT GIẢM THU
LBCV LƯU BÃI CONTAINER 20 NGÀY ĐẦU
LBV2 LƯU BÃI CONTAINER 20 TRỞ ĐI
SCC Soi chiếu cotnainer Bãi - Xe
XGTH Xuất giao thẳng
HBAI Hạ bãi
CAPR Cấp rỗng
NGTH Nhập giao thẳng
TRAR Trả rỗng
LAYN Lấy nguyên
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container