Danh mục dịch vụ đặc biệt

Mã dịch vụ
Tên dịch vụ
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container
PTSL PHỤ THU XẾP DỠ BÃI - SÀ LAN
SDDV CẮM ĐIỆN CONTAINER LẠNH NỘI ĐỊA
GDC GIÁM ĐỊNH CONTAINER
CTAU Chuyển tàu
NTAU Nhập tàu
XTAU Xuất tàu
KD KIEM DICH CONTAINER
VCC Vận chuyển Container
KIEM KIEM HOA CONT
CAD CAM DIEN CONT LANH
PDH PHI DONG HANG Đóng hàng
PHA VE SINH CONTAINER
HTC HUN TRÙNG CONTAINER
CXCH Cân Container dùng xe chủ hàng vận chuyển
CHXT Cân Container hạ bãi chờ xuất tàu
SDD CẮM ĐIỆN CONTAINER LẠNH
LBCU LƯU BÃI CONTAINER
LBU2 LƯU BÃI CONT NGOẠI TỪ NGÀY 21
CXCC Cân Container dùng xe cảng vận chuyển
BT BÓC TEM HÀNG NGUY HIỂM
CDV Cân dịch vụ
CC Vệ sinh hóa chất
DRUT ĐÓNG RÚT HÀNG CONT - CONT Sang cont
DH ĐÓNG HÀNG Đóng hàng
DRL ĐÓNG RÚT HÀNG LẠNH CONT - CONT Sang cont
DRB ĐÓNG RÚT HÀNG BAO CONT - CONT Sang cont
DHB ĐÓNG HÀNG BAO Đóng hàng
RH RÚT HÀNG Rút hàng
RHB RÚT HÀNG BAO Rút hàng
PTT PHỤ THU NÂNG HẠ VỎ NGUY HIỂM
WF Vệ sinh container Flatrack
VSRN VỆ SINH RỬA NƯỚC ÁP LỰC
WW Vệ sinh rửa nước
WP VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT)
VSHC SỬ DỤNG HÓA CHẤT TẨY RỬA SÀN NGẤM DẦU
VS VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT, RỬA NƯỚC)
PTQK PHỤ THU CONT QUÁ KHỔ
PDRL PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT LẠNH
PTCL PHỤ THU CONT NÂNG HẠ CONT LẠNH
PTNH PHỤ THU NÂNG HẠ HÀNG NGUY HIỂM
LBO LƯU BÃI Ô TÔ
GDL GIÁM ĐỊNH CONT LẠNH
LURO Lưu rỗng
PT PHỤ THU
LBCV LƯU BÃI CONTAINER 20 NGÀY ĐẦU
LBV2 LƯU BÃI CONTAINER 20 TRỞ ĐI
SCC Soi chiếu cotnainer Bãi - Xe
XGTH Xuất giao thẳng
HBAI Hạ bãi
CAPR Cấp rỗng
NGTH Nhập giao thẳng
TRAR Trả rỗng
LAYN Lấy nguyên
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container